Protocol

1. MESURES PELS CICLISTES

• Si tens símptomes, febre o no et trobes bé, no has de venir a l'esdeveniment.

• Vine degudament vestit, alimentat, canviat i preparat per la marxa, porta roba per canviarte i rentar-te en el teu vehicle després de la prova, no hi haurà vestidors ni dutxes en finalitzar la mateixa.

• Tots els participants hauran de passar pel control de termòmetre per mesurar la temperatura (febre > 37,3ºC), abans d’anar a la zona de sortida.

• Si has d’anar al bany abans de la cursa, al sortir hauràs de rentar-te les mans ambun gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó durant 20 segons com a mínim, abans d’agafar la teva bici per anar a la sortida.

• Els/les ciclistes duran posada la mascareta fins breus instants abans d’efectuar la sortida, i el més recomanable és que no us la tragueu fins uns metres després.

 

2. MESURES EN ELS ESPAIS DE MARXA

 

• Certs espais seran d’accés restringit, per tal d’evitar aglomeracions.

• A la zona d'arribada hi podrà accedir públic només en els espais degudament senyalitzats.

 

Aquest document s’anirà adaptant als diferents comunicats o reglaments que l’autoritat competent determini abans de la cursa.

 

3. PROTECCIÓ

El Club Ciclista Sant Joan Despí activa una sèrie de mesures i protocols d’actuació, per al control de riscos d’infecció enfront de la COVID-19.  Aquestes mesures podrien ser modificades en cas de que l’evolució de la pandèmia obligui les autoritats sanitàries competents a establir canvis en la normativa.  L’objectiu que busca aquest protocol és el d’establir i explicar les mesures a seguir en aquesta prova esportiva, amb la finalitat d’evitar riscos de contagis i en conseqüència que es produeixi qualsevol possible brot de la COVID-19.

 

Amb la idea d’espaiar la sortida i evitar al màxim les aglomeracions, es programarà per franges horàries de 10 minuts i per calaixos de 30 ciclistes.

 

MESURES PARTICIPANTS

 

      Si tens símptomes, NO has de venir a l'esdeveniment.

Vina degudament vestit/da, alimentat/da, canviat/da i preparat/da per la marxa. Si després de la prova vols canviar-te i higienitzar-te, fes-ho apartat/da i/o en el teu vehicle, no hi haurà vestidors nidutxes en finalitzar la mateixa.

   

  Tots/es els/les participants hauran de passar pel control de temperatura, abans d’anar a la zona d’acreditacions i recollida targetes.
Es considerarà febre > 37,3ºC
 

 

  Si has d’anar al bany abans de la cursa, al sortir hauràs de rentar-te les mans amb un gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó durant 20 segons com a mínim, abans d’agafar la teva bici per anar a la sortida.

 

Els/les ciclistes duran posada la mascareta fins breus instants abans d’efectuar la sortida, i el més recomanable és que no us la tragueu fins uns metres després.

 

RESPECTEU ELS SENYALS, ELS ESPAIS I LES INDICACIONS

 

 

 

 

 


Zones restringides i d’accés controlat

 

MESURES DE L’ORGANITZACIÓ

 

Senyals: l'organització ubicarà en diferents punts de les zones sensibles (com la sortida, la zona de recollida de dorsals / obsequis, o l'avituallament final) infografies o cartells informatius de les mesures d'higiene i protecció pels ciclistes, organitzadors i públic en general.

 

Avituallament/Arribada: es preveu un sistema d’accés a la zona d’avituallament a l’arribada de la prova. Així mateix restarà prohibit l’autoservei per part del ciclista, essent el personal de la organització degudament equipat amb mascaretes qui servirà la beguda i el sòlid previst.

 

Entrega de targetes de control i braçalets i/o obsequis: Es faran torns per la recollida de de les targetes de control i braçalets i/o bosses d'obsequi. Tot el personal que ho lliuraran anirà degudament equipat amb mascareta, així com es disposarà de gel hidroalcohòlic en les taules habilitades.

 

Control de temperatura: tot l'equip organitzador, ciclistes i persones que tinguin alguna responsabilitat en la zona restringida de sortida i arribada, passaran el control individual de temperatura.

 

  Els/Les participants signen automàticament la “Declaració Responsable” en el moment de fer la inscripció online.

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓ A LA PROVA

Mitjançant aquest document DECLARO:

 

- Que conec el context de la pandèmia provocat pel COVID-19 i els riscos que comporta i eximeixo al Club Ciclista Sant Joan Despí i a la Federació Catalana de Ciclisme de qualsevol responsabilitat. - Que reuneixo els requisits de salut establerts específicament pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per realitzar l’activitat esportiva.

- Que sóc coneixedor de la informació i comunicats per part de la Organització i la Federació, que m’afecten i m’apliquen com a participant d’aquesta prova esportiva.

- Tanmateix, conec i he llegit els protocols de publicats per aquesta Organització i la Federació, i en sóc coneixedor de les precaucions a prendre.

- Que he llegit i entès els procediments publicats per l’Organitzador d’aquesta prova, així com els espais on es realitza l’activitat, i em comprometo a complir-los. En cas menors d’edat el pare, mare o tutor legal, del/la ciclista, l’autoritza a realitzar-la. Totes les persones amb accés formaran part d`un registre intern, amb el Nom, Cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon per facilitar la traçabilitat en cas de brot o aparició d’algun cas de simptomatologia positiva de la COVID-19.

 

Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer custodiat pel Club Ciclista Sant Joan Despí. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Club Ciclista Sant Joan Despí, com a responsable del fitxer, informa de las següents consideracions: a) Les dades de caràcter personal que li sol·licitem quedaran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és poder gestionar de forma eficaç els diferents serveis oferts per aquesta associació. Aquestes dades no es cediran a tercers sota cap pretext ni concepte. b) Queda igualment informat de la possibilitat d'exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les seves dades personals enviant un correu electrònic a info@ccsjd.org o per carta a Club Ciclista Sant Joan Despí, Carrer Bon Viatge, 37, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)